Regulamin

REGULAMIN

Informacje ogólne

Regulamin sklepu LaMere

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym lamere.pl prowadzonym przez Sprzedawcę.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego Klienci zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści.

§ 1 Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem lamere.pl zarządzany przez Sprzedawcę, pozwalający Użytkownikom zawierać Umowy Sprzedaży;

Sprzedawca firma PPHU LM MONIKA HENDZEL ul. WŁ. JESZKE 9/9 TARNOWO PODGÓRNE 62-080 NIP: 9721130453 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres e-mail KONTAKT@LAMERE.PL

Klient (Usługobiorca) – Użytkownik, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej;

Produkt (Towar) – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży;

Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów;

Rejestracja – czynność jednorazowa umożliwiająca utworzenie konta Klienta;

Konto użytkownika – indywidualnie utworzony obszar (podstrona) w Sklepie Internetowym dla każdego Użytkownika, dzięki któremu może on składać zamówienia;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§2 Postanowienia ogólne

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi elektroniczne: założenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym (rejestracja), umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość; udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

Podane w Sklepie ceny zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich oraz są wiążące w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów wysyłki, które są odrębnie określone na stronie Sklepu i które pokrywa Klient.

Z uwagi na indywidualne ustawienia monitorów zdjęcia i wizerunki Towarów prezentowanych w Sklepie mogą nieznacznie różnić się od ich wyglądu rzeczywistego. Ewentualne różnice nie stanowią podstawy do reklamacji.
Układ wzoru na Produkcie jest dobierany losowo, co oznacza, że Produkty wykonane z tkanin wzorzystych nie zawsze wyglądają identycznie jak na prezentowanych w Sklepie zdjęciach i wizerunkach. Ewentualne różnice nie stanowią podstawy do reklamacji.

Poszczególne partie produkcyjne mogą nieznacznie różnić się między sobą pod względem kolorystycznym. Ewentualne różnice nie stanowią podstawy do reklamacji.

Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu czy Materiałów jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub w innych sytuacjach, w których Sprzedawca pisemnie wyraził zgodę na użycie danych Materiałów.

Warunkiem zrealizowania Zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie własnym. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefoniczną i proszony jest o decyzję w sprawie dalszego postępowania względem Zamówienia (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie Zamówienia bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację Zamówienia, wybór innego produktu na miejsce brakującego).

Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad i posiadają gwarancję producenta. Gdy ten, kto daje gwarancję na produkt, wystawia oświadczenie gwarancyjne, warunki gwarancji określa karta gwarancyjna. Postanowienie to nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta, które wynikają z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Klient ma prawo skorzystać z gwarancji na produkt, nawet jeśli przy zakupie nie otrzymał karty gwarancyjnej.

Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

§3 Rejestracja

W celu Rejestracji w Sklepie Klient powinien zapoznać się z Regulaminem, zaakceptować jego postanowienia oraz wypełnić Formularz Rejestracyjny poprzez podanie wymaganych danych. Potwierdzenie Rejestracji następuje poprzez wysłanie na podany przez Klienta w procesie Rejestracji adres e-mail potwierdzenia o utworzeniu Konta Klienta. Rejestracja skraca i upraszcza formalności związane z zakupami.

Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu bez dokonywania wcześniejszej Rejestracji.

Użytkownicy niezarejestrowani w Sklepie są zobowiązani do akceptacji Regulaminu.

Użytkownicy niezarejestrowani w Sklepie każdorazowo przy składaniu nowego zamówienia muszą podać odpowiednie dane.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas Rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

Użytkownik jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim Koncie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym Użytkownik udostępnił swoje Konto.

§ 4 Składanie Zamówień – zawieranie Umowy sprzedaży

Zamówienia przyjmowane są przez Stronę Internetową lub w przypadku zamówień indywidualnie dopasowanych pod potrzeby klienta drogą mailową za pomocą adresu kontakt@lamere.pl

Przed złożeniem zamówienia za pomocą Sklepu, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie Towar, który zamierza nabyć. Podczas wyboru Produktów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków: umieszczeniu wybranego Towaru w koszyku (formularz zamówienia), a następnie kliknięciu pola „zamawiam” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych dotyczących danych Klienta i wybranych Produktów.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Umowa jest zawarta w momencie przyjęcia zamówienia przez sklep.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem drogą mailową za pomocą adresu KONTAKT@LAMERE.PL

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00 (w przypadku płatności przelewem brana jest pod uwagę godzina wpływu wpłaty na konto Sprzedawcy, w przypadku płatności online brana jest pod uwagę godzina złożenia Zamówienia) w soboty oraz w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, obsługiwane będę następnego dnia roboczego.

Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy Zamówieniu oraz podanie danych firmy wraz z NIP. Paragony oraz faktury wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta Towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
Klient może wprowadzić zmiany w Zamówieniu lub wycofać je do momentu wysyłki. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem mailowym KONTAKT@LAMERE.PL

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży, a także poprzez dołączanie do przesyłek dowodu dokonania zakupu. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§5 Sposoby płatności

Użytkownik dokonuje zakupu Towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona od ilości zakupionych Towarów oraz gabarytów przesyłki.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:

ING BANK ŚLĄSKI: 17 1050 1533 1000 0092 2654 2521 .

2) karty płatnicze :

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

3)przelew szybki ( online- BlueMedia)

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia jest liczony dopiero od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

W przypadku płatności przelewem kwota należności zostanie podana na stronie podsumowania Zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia. Należność musi wpłynąć na konto Sklepu w ciągu 72 godzin od momentu złożenia zamówienia. Po upływie tego czasu nieopłacone Zamówienie zostaje anulowane.
W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na Stronie.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§ 6 Dostawa i odbiór towaru

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia lub podany drogą mailową.
Wysyłka zakupionych towarów możliwa jest za pośrednictwem standardowej przesyłki kurierskiej. W wyjątkowych przypadkach, po uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem, istnieje możliwość odbioru osobistego w miejscu wskazanym przez Sprzedającego.

Informacja o kosztach dostawy wybranych Produktów podawana jest przy wyborze sposobu ich dostawy, na etapie składania Zamówienia.

Termin dostawy Produktu do Klienta podany jest przy każdym produkcie osobno i zależy od tego czy dany produkt jest wykonywany pod indywidualne zamówienie Klienta. W razie konieczności wydłużenia czasu realizacji, Sklep skontaktuje się z Klientem by indywidualnie określić termin wysyłki.

Na termin otrzymania przesyłki składa się czas realizacji Zamówienia, z uwzględnieniem czasu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle do 2 dni roboczych) oraz przewidywanego czasu dostawy.

Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę (o ile takie zostały użyte do zabezpieczenia przesyłki). W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sklepem jeżeli paczka nie zostanie do niego doręczona w ciągu wskazanych dni roboczych od daty nadania. W przypadku gdy Klient nie zgłosi braku doręczenia przesyłki, a paczka zostanie zwrócona do Sklepu, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi z odesłaniem paczki.
Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy.

W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami przesłania paczki oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% wartości dokonanych zakupów.

§ 7 Reklamacje

Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.

Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@lamere.pl

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Nabywcy, adres do korespondencji, adres e-mail Nabywcy, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, potwierdzenie dokonania zakupu (paragon, faktura VAT lub potwierdzenia dokonania przelewu).

Klient zobowiązany jest na żądanie Usługodawcy do uzupełnienia lub udzielenia dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia Reklamacji.

Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z Umową, należy go dostarczyć na wskazany przez Sprzedawcę adres.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

W przypadku uznania przez Usługodawcę reklamacji, należności związane z zawarciem Umowy oraz ewentualnym odesłaniem Produktu do Sprzedawcy, w zakresie w jakim Reklamacja została uwzględniona, zostaną zwrócone na rachunek bankowy Klienta w terminie do 14 dni od dnia wystosowania odpowiedniej komunikacji do Klienta o uznaniu reklamacji. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego Klient dokonał płatności lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.

Ewentualny brak odpowiedzi Usługodawcy w sprawie reklamacji we wskazanym terminie traktowany jest jako uznanie reklamacji.

Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się Towaru, uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku użytkowania Towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania Towaru lub niewłaściwego użytkowania i prania/konserwacji.

Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z indywidualnie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu Towarów.

Jeżeli dostarczony Produkt jest zgodny z Zamówieniem, ale Klient chciałby wymienić go na inny, Sklep może udostępnić Klientowi taką możliwość, przy czym musi zostać to uzgodnione ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą mailową. Przy wymianie towaru koszty przesyłki w całości ponosi Klient.

§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży (zwrot Towaru)

1. Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

 

2. Bieg terminu 14 dni na wykonanie prawa odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 

3. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy wykorzystując jeden z następujących sposobów:

 

4. Listownie na adres ul. Boczna 4 p. 304 , 50-502 Wrocław

 

5. Pocztą elektroniczną na adres: kontakt@lamere.pl.

 

6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

7. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać aktualne dane Zamawiającego (imię, nazwisko, adres), Towar objęty odstąpieniem, datę odbioru Towaru. Konsument może wskazać także numer rachunku bankowego, na który Sprzedawca zwróci zapłaconą Cenę za Towar. Do pisma Konsument powinien dołączyć dowód sprzedaży. Brak dołączenia dowodu sprzedaży nie wyłącza uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

 

8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Ponadto Sprzedawca po złożeniu Zamówienia przesyła wzór odstąpienia od umowy Zamawiającemu wraz z innymi informacjami, do których przekazania zobowiązują go przepisy prawa.

 

9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 

10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

 

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

12. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

13. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

14. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

15. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

16. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 9 Rozwiązywanie Umów o świadczenie usług elektronicznych

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Newsletter).
Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lamere.pl lub też pisemnie na adres: PPHU LM MONIKA HENDZEL Ul. Wł. Jeszke 9/9 Tarnowo Podgórne 62-080. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba, że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

W wypadku Usługobiorców niebędących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia „RODO” jest PPHU LM MONIKA HENDZEL ul. WŁ. JESZKE 9/9 TARNOWO PODGÓRNE 62-080 NIP: 9721130453

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych są należycie zabezpieczone, zgodnie z przepisami RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie odpowiednich danych osobowych, może oznaczać brak możliwości korzystania z usług Administratora danych.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych przez Administratora znajduje się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: …-polityka-prywatnosci.

Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników, analizowania efektywności portalu, przystosowywania go do potrzeb użytkowników oraz tworzenia statystyk. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.


Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, kontaktując się z LaMere np. poprzez adres e-mail kontakt@lamere.pl lub za pomocą formularza kontaktowego


§ 11 Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsca zamieszkania Usługodawcy/Sprzedawcy.

Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący Konsumentem ma prawo:

   1. złożyć swoją skargę m.in. poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

     

   2. złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem Inspekcji Handlowej (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595).

     

[Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.]Załącznik : Formularz odstąpienia

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość:
Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

________________________

(miejscowość, data)

________________________

(imię i nazwisko konsumenta)

________________________

________________________

(adres zamieszkania konsumenta)

PPHU LM MONIKA HENDZEL

ul. WŁ. JESZKE 9/9 TARNOWO PODGÓRNE 62-080

Sklep Internetowy LAMERE

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej dnia___________________________ r. nr zamówienia_________________ w zakresie następujących towarów: ………………………………………………………………………………………………………………………

Zwrot kwoty proszę przekazać na rachunek bankowy o nr:

_______________________________________________________________________.

__________________

podpis Konsumenta

 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl